محتسب

1390

مديــرتوليــد :  حبيــب صبـــور
مديــرپــروژه :  مرکز موسيقي حوزه هنــری
صدابردار : حميــد آداب
عکــس : نسترن پاکبــاز
طراحی و گرافيک : اميــر منوچهــری
توليــد : 1388 لغايــت پاييــــز 90

ترانه‌سرايان :
پروين اعتصامی ، افشين مقدم ، مولانا ، دکتر مظاهر مصفا ، فاضل نظری ، آرش نصيری

نـوازنـــدگـان :
تــار: زنـده يـاد شهريـــار فريوســـفي
ويـلـن : مازيارظهيــرالدينــي ، ميثم مروستــی
پــدرام فريوسفــي ، نيمــا زاهـدی 
ويلنســل : کريـــم قــربانــي 
فلــوت : ناصــر رحيمـــي
گيتــــار : فيــروز ويســانلــو
پـرکاشـــن : همايـون نصيــری
ســازهای کوبــه ای : کورش بزرگپــور
سـلوآلتــو : عمادرضا نکويـــي
ساکسيفون و سـازهای الکترونيـک : فــواد حجــازی